modulair

Leestijd: 2 min | Tekst: Laurie Delnoij, José Janssen | Fotografie: Istock fotografie

Test jezelf

Een goede inschatting van

je kansen voordat je start

met je opleiding

03

Laurie Delnoij

GESCHIKT?

Een goed geïnformeerde studiekeuze en voorbereiding zijn belangrijk voor een succesvolle start van je studie. Om toekomstige en startende studenten daarbij te ondersteunen ontwikkelde Laurie Delnoij (promovenda bij de faculteit Onderwijswetenschappen) een vrijblijvende zelftest. Het doel van deze zelftest is studenten-in-spé te helpen om een goede afweging te maken voordat ze zich inschrijven en ze met aanvullende feedback te helpen om goed voorbereid aan een studie te beginnen. De test is ontwikkeld op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek waarin perspectieven vanuit de literatuur, verwachtingen en ervaringen van (toekomstige) studenten, en expertise van studieadviseurs zijn meegenomen.

De zelftest geeft ook een stappenplan om te berekenen hoe lang het zou duren om een bepaald studiedoel (bijv. een bacheloropleiding afronden) te bereiken, gegeven het aantal uren dat een student per week denkt te studeren.

Inzicht in discipline,

verwachtingen

De zelftest is opgebouwd uit deeltesten die belangstellenden inzicht geeft over discipline, verwachtingen over studeren aan de Open Universiteit, studiestrategieën, numerieke vaardigheden, geplande tijdsbesteding, en sociale steun, alsmede in de invloed van deze kenmerken op studiesucces. Studenten kiezen zelf welke deeltesten ze invullen. Na het invullen van elke deeltest ontvangt de student een visuele terugkoppeling met uitleg op de behaalde score, een uitleg van de test en concrete tips voor verdere voorbereiding. Het ‘OU self-assessment’ is sinds december 2020 beschikbaar via het yOUlearn dashboard. In het eerste halfjaar maakten ruim 1.000 personen de test.

Abstracte, complexe doelen op langere termijn schrikken vaak af en zorgen voor uitstelgedrag. Stel daarom duidelijke doelen en breek grote doelen op in concrete, kleinere stappen.

Studietips vanuit de zelftest

De zelftest levert voor belangstellenden en studenten concrete tips op, waarmee ze goed voorbereid van start kunnen met hun studie. Samenvattend komen deze tips neer op het creëren van een effectieve studiegewoonte. Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat studenten die voldoende uren vrij kunnen en willen maken voor hun studie, een grotere kans hebben op het behalen van studiepunten. De zelftest geeft een stappenplan om te berekenen hoe lang het zou duren om een bepaald studiedoel te bereiken, gegeven het aantal uren per week dat een student hieraan te studeren. Zo komt het er bijvoorbeeld op neer dat een bacheloropleiding in zes jaar afgerond kan worden met een gemiddeld aantal studie uren van twintig uur per week. Maar belangrijker nog is de vraag hoe die uren besteed worden. Studeren aan de Open Universiteit betekent voor een groot deel zelfstudie en dat vraagt om de nodige discipline. Om dat te ondersteunen wordt aanbevolen om concrete haalbare doelen te stellen. Abstracte, complexe doelen op langere termijn schrikken vaak af en zorgen voor uitstelgedrag. Stel daarom duidelijke doelen en breek grote doelen op in concrete, kleinere stappen. Zo is bijvoorbeeld ‘bronnen verzamelen’ een deelstap van een groter doel ‘paper schrijven’. Dit zorgt voor regelmatige succeservaringen door het afronden van kleine stappen, waardoor het makkelijker wordt om vol te houden. Maak ook zeker gebruik van de diensten van de studieadviseurs, zij kunnen helpen bij het stellen van doelen en maken van een studieplan. Ook vanuit cognitief psychologisch onderzoek blijkt het effectiever om te studeren in kleine gespreide stappen, in plaats van alles in 1 keer tegen het einde van een cursus. Het wordt in een cursusperiode van een aantal weken aanbevolen om leerstof ongeveer drie keer met steeds grotere tussenpozen te herhalen, voor een beter leerresultaat. Daarbij is het belangrijk om actief met de studiestof aan de slag te gaan. Studiestof herlezen of belangrijke aspecten markeren blijken minder effectief. De volgende strategieën blijken wel geschikt: jezelf toetsen met oefenvragen of de stof navertellen uit het hoofd. Ook het beantwoorden van 5W1H (wie, wat, waar, wanneer, waarom, en hoe) vragen of het uitleggen van de studiestof met concrete voorbeelden aan een ander zijn daarbij goede strategieën. De Open Universiteit biedt via StudieCoach hierover ook een online cursus aan, waarvan het doel is om inzicht te geven in hoe de zelfstudie tijd zo effectief mogelijk kan worden benut.

Tenslotte: studeren is makkelijker als je er

niet alleen voor staat

Begrip en steun van anderen kan helpen om een effectieve studiegewoonte te creëren en aan te houden. Er zijn verschillende soorten steun die het studeren makkelijker maken. Zo kan een studiebeurs of financiële steun vanuit een eventuele werkgever bijdragen. Daarnaast kan de omgeving ondersteunen bij het vinden van moed of motivatie als het even tegenzit in de studie of juist in het samen vieren van succeservaringen. Wanneer de studie gecombineerd wordt met een baan en/of gezin is het goed om in de omgeving op zoek te gaan naar mogelijkheden voor praktische steun (bijv. opvang voor kinderen of hulp in het huishouden). Deze steun kan ook gericht zijn op de studie zelf, bijvoorbeeld het tegenlezen van opdrachtuitwerkingen. Medestudenten zijn daarbij ook een goede bron van steun, zij zitten immers in hetzelfde schuitje.

Modulair augustus

03