modulair

Rubriek: Kwaliteitsafspraken

Leestijd: 2 min | Tekst: Irene van Wesel

Kwaliteitsafspraken

Samen voor de beste onderwijskwaliteit

03

De Open Universiteit ontvangt tussen 2019 en 2024 extra kwaliteitsmiddelen van de overheid, die voortkomen uit de afschaffing van de basisbeurs. Deze middelen zijn bedoeld om het onderwijs een mooie kwaliteitsimpuls te geven. Van serious games tot e-portfolio, dit is hoe jij als student profiteert van deze Kwaliteitsafspraken.

Investeren in studiesucces

De Kwaliteitsafspraken worden gefinancierd door de overheid en spelen zich af rond een zestal thema’s. ‘De Open Universiteit heeft ervoor gekozen om zich binnen deze thema’s te richten op het verbeteren van studiefaciliteiten en studiesucces en daarnaast op docentprofessionalisering en begeleiding,’ vertelt Han Roffelsen, programmanager Kwaliteitsafspraken en beleidsmedewerker Academische zaken. ‘Het mooie is dat alle faculteiten binnen deze thema’s aan de slag kunnen om hun onderwijs te verbeteren,’ zegt Emilie Hilbers, programmamanager Kwaliteitsafspraken en werkzaam bij het Expertisecentrum Onderwijs (ECO). ‘Het afgelopen jaar werden binnen Rechtswetenschappen bijvoorbeeld twee serious games ontwikkeld: Damocles en Juridisch presenteren. En ook Psychologie ging aan de slag met serious games. Junior Scientist en de HR manager (in ontwikkeling) zijn daar voorbeelden van.’

Han Roffelsen

Emilie Hilbers

Professionaliseren feedback

‘Bij Bètawetenschappen is een speciale tool ontwikkeld voor logica onderwijs ,’ vult Han aan. Met deze tool wordt automatisch online feedback gegeven, zodat studenten direct weten of zij hun opdracht goed uitvoeren. ‘Op het gebied van feedback wordt ook peer review doorontwikkeld. Studenten leren elkaar feedback geven om het groepswerk te professionaliseren. En binnen het kaderproject feedback zijn we de dialoog aangegaan over een OU-visie op feedback.’ Er wordt daarnaast geïnvesteerd in technologie. Zo zijn vorig jaar mixed meeting sets in gebruik genomen: studenten kunnen hierdoor synchroon zowel fysiek als online deelnemen aan een sessie.

‘Komend jaar focussen we op activerend onderwijs en community vorming’

Bij de ontwikkelingen die dit jaar plaatsvinden staat een tweetal pijlers centraal: activerend onderwijs (in combinatie met hybride onderwijs) en community vorming. ‘Faculteiten kunnen zelf invulling geven aan projecten binnen deze pijlers. Zij hebben goed nagedacht over waar de knelpunten in het onderwijs zitten.’ Er worden vele initiatieven ontwikkeld binnen de Kwaliteitsafspraken. Zo werkt Onderwijswetenschappen bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een e-portfolio voor studenten. ‘Studenten krijgen daarmee meer grip en een beter zicht op hun eigen ontwikkeling. En het e-portfolio kan later wellicht ook breder in de universiteit ingezet worden,’ legt Emilie uit. Managementwetenschappen werkt in 2022 aan een ‘thesis accelerator’, waarbij studenten extra begeleiding krijgen bij het schrijven van hun thesis. En Cultuurwetenschappen herijkt haar onderwijs, bijvoorbeeld door het organiseren van extra curriculaire expertmeetings en speciale aandacht voor onderzoeksmethodes en -vaardigheden. De faculteit innoveert haar onderwijs in co-creatie met studenten. Door het curriculum te vernieuwen wordt gewerkt aan community vorming, en betere binding en begeleiding van studenten.

‘Ook de Studentenraad en Ondernemingsraad zijn intensief betrokken’

Samenwerken en kruisbestuiving

Door samenwerking op te zoeken, wordt de opbrengst van de verschillende faculteiten vergroot. ECO organiseert hiervoor themateams, die de verbinding maken tussen de verschillende facultaire initiatieven, en ondersteunt de faculteiten bij de uitvoering. Emilie: ‘Kennis wordt gedeeld en ontwikkelingen met elkaar besproken. Zo kunnen we van elkaar leren. Datgene wat wordt ontwikkeld, komt in het onderwijs tot stand, dichtbij de werkvloer en samen met studenten. Daarnaast worden alle ontwikkelingen binnen de Kwaliteitsafspraken integraal onderdeel van de leeromgeving van de Open Universiteit.’ Ook de Studentenraad en Ondernemingsraad zijn intensief betrokken bij het ontwikkelen van initiatieven rondom de Kwaliteitsafspraken. Student Rechtswetenschappen en voormalig lid van de Studentenraad Veertje Compen: ‘Ik vind het vooral belangrijk dat we er naar streven om voor studenten de kans van slagen te vergroten door het aanbieden van kwalitatief goede studiemogelijkheden. De Kwaliteitsafspraken bieden tevens mogelijkheden om in te spelen op de studievoorkeur van studenten, zo wil de een wel graag intensief contact en studeert de ander liever alleen.’

modulair februari

03