modulair

Leestijd: 2 min | Tekst: Studentenraad | Fotografie: istock

08

Studentenraad

Betrokken bij ontwikkelingen

Het liep anders dan gepland

Dat 2020 een jaar was waarin alles anders verliep dan gepland hoeven we niemand meer uit te leggen. Ook in 2021 zal het hoger onderwijs in Nederland, en dus ook de Open Universiteit, nog te maken hebben met veel onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de coronacrisis. Dat betekent voor ons als Studentenraad dat we zeer nauw betrokken blijven bij het CvB en trachten de belangen van een zo breed mogelijk groep studenten te behartigen.

Gelukkig zijn wij vorig jaar ook betrokken geweest bij andere ontwikkelingen! Met het aantreden van de nieuwe IT-directeur is een belangrijke transformatie in gang gezet die de komende jaren moet leiden tot een betere online studie-ervaring voor zowel studenten als docenten. We signaleren dat naast de Studentenraad ook een grotere groep studenten betrokken zal worden om deze nieuwe leeromgeving vorm te geven; een trend die wij zeker toejuichen!

Ook was er in 2020 uiteraard aandacht voor jaarlijks terugkerende dossiers, zoals het Onderwijs- en Examen Reglement (OER). De Gemeenschappelijke Vergadering (GV) heeft instemming verleend op de 2021-2022 versie. Er zijn in de OER 2021-2022 updates voorzien ten aanzien van online tentamineren. Zodra de finale versie hiervan is opgesteld, zal deze door het College van Bestuur (CvB) ter instemming aan de GV worden aangeboden.

Verder was er betrokkenheid bij de invulling van de kwaliteitsafspraken, beleid voor studenten met een functiebeperking en is een positief advies verleend op de tariefstelling, inschrijvingsvoorwaarden en begroting voor 2021. Een negatief advies werd verleend op het voorstel om behaalde cijfers op één decimaal af te ronden. Gesteund door input vanuit de achterban is de Studentenraad van mening dat dit rommelig oogt op de cijferlijsten en zou het ook een negatief effect hebben op het behalen van een (summa) cum laude (al is dit laatste onderdeel gerepareerd).

Voor 2021 willen we benadrukken dat de aandacht voor verbetering rondom proctoring hoog op de agenda staat. Deze vorm van online tentamineren is vorig jaar in een stroomversnelling geïntroduceerd en bevat naast privacyvraagstukken tevens om een precaire balans tussen het bestrijden van werkelijke fraude, alsmede het voorkomen dat studenten hier vals om beschuldigd worden.

Ook willen wij als Studentenraad inzetten op een flexibilisering van tentamineren, zowel online als fysiek. Dit betekent dat we naar de mogelijkheid streven om tentamens uit de ronde van juni te herkansen in de zomermaanden, of het kunnen afleggen van tentamens behorende bij parallelle cursusruns. Beiden zijn op dit moment niet mogelijk. Daarnaast vinden wij dat het voor ons studenten duidelijker moet worden wanneer een tentamenafmelding daadwerkelijk leidt tot het verlies van een tentamenkans.


Kortom, een goed gevulde agenda waarin jullie uiteraard ook invloed op hebben! Zijn er vragen of problemen omtrent het beleid van de Open Universiteit of de uitvoering hiervan, laat het ons dan weten op studentenraad@ou.nl of via Facebook

Wij wensen iedereen een gezond en succesvol studiejaar toe!

modulair februari

08